python leetcode 9. 回文数

python leetcode 9. 回文数

判断一个整数是否是回文数。回文数是指正序(从左向右)和倒序(从右向左)读都是一样的整数。示例 1:输入: 121 输出: true示例 2...
python leetcode  1. 两数之和

python leetcode 1. 两数之和

题目:给定一个整数数组和一个目标值,找出数组中和为目标值的两个数。你可以假设每个输入只对应一种答案,且同样的元素不能被重复利用。示例:给定 nums = [2,...